Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Echter, voor jouw gemak hebben we enkele belangrijke punten opgelijst. Deze vervangen uiteraard niet de eigenlijke juridische inhoud, maar geven je toch alvast een idee.

– 30 dagen geld-terug-garantie op online producten.
– Voor workshops en retreats gelden er speciale terugbetalingsvoorwaarden die duidelijk staan omschreven in artikel 8.4.
– Indien je lijdt aan een (ernstige) conditie of ziekte (depressie, keelproblemen…) dien je eerst schriftelijk contact op te nemen met ons vooraleer je het online product aankoopt of inschrijft voor een workshop/retreat. We raden aan om ook jouw arts/therapeut voorafgaand om advies/toestemming te vragen.
– Deelname aan een online programma of workshop/retreat is op eigen risico en verantwoordelijkheid.
– De audiosessies van de online producten zijn louter voor persoonlijk gebruik, tenzij je beschikt over de pro-licentie (afzonderlijk verkrijgbaar).


ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP – ALGEMEEN VERKOOP t.a.v. CONSUMENTEN – SONGDANCE BV

ONDERNEMINGSGEGEVENS

SONGDANCE BV
Achterdreef 80, 9270 Laarne
België
www.songdance.be & www.songdance.co (ENG)
info@songdance.be & info@songdance.co (ENG)
+32472928284
BTW: BE0743575076
Rekeningnummer: BE43 0689 3690 1001 (Belfius Bank)


Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze voorwaarden van SONGDANCE BV, met maatschappelijke zetel Letterkouter 4, 9620 Velzeke wordt deze verder aangeduid als SONGDANCE en haar klanten/afnemers/resellers als klant.
1.2 Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen SONGDANCE en de klant zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene voorwaarden van de klant worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van SONGDANCE. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van SONGDANCE. 
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden worden opgesteld. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4 Elke klant die bij SONGDANCE op welke wijze ook aankoopt, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
1.5Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden van SONGDANCE. 
(procedure van aanvaarding weergeven: bv. het aanvinken van de checkbox “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord.”) 
Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van SONGDANCE te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst.
1.6De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. SONGDANCE houdt zich het recht voor de koop te annuleren indien zou blijken dat de koper minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door SONGDANCE.

Artikel 2 : Offertes

2.1 Offertes worden steeds vrijblijvend opgemaakt.
2.2 Prijsmededelingen en prijzen op websites zijn geen offerte.

Artikel 3 : Totstandkoming

3.1 Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het product.
Een begin van uitvoering van de overeenkomst geldt evenzeer als bevestiging.
3.2SONGDANCE verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt/zolang er plaatsen beschikbaar zijn en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. 
3.3SONGDANCE behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor SONGDANCE onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Artikel 4: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content – Productomschrijving

4.1 Alle afbeeldingen, video’s, tutorials, geluidsfragmenten, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen.
4.2 Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
4.3 Alle door SONGDANCE ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld, blijven eigendom van SONGANCE en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt.
4.4 Bij inbreuk op bovenstaande bepalingen is SONGDANCE gerechtigd op een schadevergoeding van 1000€ per dag, voor elke dag dat de onrechtmatige gebruiker deze gegevens gebruikt.

Artikel 5: Prijsbepalingen

5.1 Alle prijzen op de websites van SONGDANCE zijn inclusief BTW voor eindgebruikers. 
5.2 Bepaalde prijzen/aanbiedingen kunnen in de tijd beperkt zijn. Dit wordt dan vermeld bij de prijsweergave.
5.3 Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 6: Levering van het product

6.1 Tenzij anders overeengekomen bepaalt SONGDANCE op welke wijze de producten/diensten worden verzonden. 
6.2 Bij verzending naar een adres/emailadres opgegeven door de klant, is de klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de diensten/producten


Artikel 7: Leveringstermijn


7.1De overeengekomen leveringstermijnen worden enkel als inlichting gegeven en verbinden SONGDANCE niet. Nooit kan vertraging aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadevergoeding.
7.2. Indien de leveringstermijn meer dan 3 maanden bedraagt dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, per schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8: Betalingen

8.1 Betaling gebeurt elektronisch via Paypal of kredietkaart. Voor klanten uit België en Nederland kan er ook via iDeal, Bancontact of bankoverschrijving betaald worden. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij herhaalbetalingen zal het bedrag automatisch worden afgeschreven van de rekening of de kaart van de klant. Bij gebruik van Coupons (die werden toegekend door SONGDANCE) kan slechts één coupon per order worden gebruikt. 
8.2 Ingeval het de aankoop van een deelname aan een cursus of retreat betreft, zal de cursist de volledige deelnamevergoeding verschuldigd zijn bij de inschrijving, behoudens enige andere vermelding op de website. 
8.3 Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen, in dien volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.
8.4annuleringsbeleid: 
8.4.1 curussen en retreats: Indien er bij de inschrijving voor een cursus of retreat gewerkt wordt met een voorschot is dit nooit terugbetaalbaar, ongeacht van de termijn van annulatie. Het restsaldo is 50% terugbetaalbaar tot 8 weken voor de activiteit en tot 25% tot 2 weken voor de activiteit. Bij annulatie minder dan 2 weken voor de activiteit wordt er geen terugbetaling verricht, tenzij de klant kan aantonen dat de annulatie het gevolg is van een ernstige medische aandoening. 

Indien er niet gewerkt wordt met een voorschot is de activiteit 100% terugbetaalbaar tot 2 maanden vooraf. Daarna is 50% terugbetaalbaar tot 2 weken vooraf. Daarna is er in principe geen terugbetaling, tenzij om ernstige medische redenen. 
8.4.2 online producten: na 30 dagen is in principe geen annulatie mogelijk, tenzij men kiest voor een betaling in schijven. Hierbij kan na elke periode die een betaling omvat kosteloos worden opgezegd. Dit dient te gebeuren via een knop onderaan de wekelijkse email die zal worden verzonden door SONGDANCE. De stopzetting dient te gebeuren uiterlijk 7 dagen voor de volgende betaling. De klant behoudt daarbij het gedeelte van het reeds ontvangen product en ziet af van de rest.
8.5 Indien de factuur door de klant niet op de vervaldag is betaald, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest tbv 12% op jaarbasis verschuldigd op het openstaande bedrag.
8.6 Bij niet tijdige betaling is tevens een schadevergoeding opeisbaar tbv 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 75 € per factuur, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidsinteresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.
8.7 Bij niet betaling heeft SONGDANCE het recht elke overeenkomst met de klant en leveringen aan de klant van producten of diensten op te schorten zonder enige verwittiging, zonder dat de klant daardoor enige schadevergoeding kan opeisen of recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
8.8In geval SONGDANCE gehouden zou zijn enige som aan de klant (terug) te betalen, gelden voor SONGDANCE dezelfde vergoedingen zoals voorzien in artikelen 8.3 en 8.4.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Zolang er geen volledige betaling is gebeurd van een factuur blijven de goederen en diensten aangerekend op deze factuur eigendom van SONGDANCE. Volledige betaling omvat ook eventuele interesten en kosten.
9.2 Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van SONGDANCE de goederen/producten vooraf te vervreemden, te verhuren of te verpanden.
9.3 SONGDANCE verschaft overeenkomstig zoals vermeld onder 9.1 aan de klant de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud ten behoeve van andere aanspraken die SONGDANCE op de klant heeft. De klant zal op eerste verzoek van SONGDANCE zijn medewerking verlenen die in dit kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van 500€ per dag, voor iedere dag dat de klant hiermee nalatig blijft.

Artikel 10: Klachten

10.1De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken moeten gemeld worden uiterlijk bij de levering van de producten en diensten en dit op straffe van verval. Klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk per mail worden ter kennis gebracht.
Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent SONGDANCE haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de prestaties / factuur als correct te erkennen.
10.2 Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.
10.3 Indien een klacht door SONGDANCE als gegrond wordt aangenomen dan heeft SONGDANCE het recht volgende keuze te maken:
10.3.1 De factuur te herzien en de factuur aan te passen
10.3.2 Een evenwaardig alternatief te leveren.
10.4 In geval van een klacht dient de klant aan SONGDANCE de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

Artikel 11: Beperking van de aansprakelijkheid

11.1 SONGDANCE, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
11.2 SONGDANCE is in ieder geval nooit aansprakelijk :
11.2.1 Wegens niet of laattijdige levering.
11.2.2 Voor informatie in documentatie, folders, website, offertes enz..
11.2.3 In geval van overmacht.
11.2.4Indien er zich bij de klant fysieke of mentale problemen (bijvoorbeeld keelproblemen of psychose) zouden voordoen na gebruik van de producten/diensten van SONGDANCE.
11.2.5Indien bestaande mentale problemen (bijvoorbeeld depressie) zou verergeren na het gebruik van een van de producten/diensten van SONGDANCE.
11.2.6 Voor enigerlei vorm van schade door dataverlies.
11.3 De klant zal SONGDANCE vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens SONGDANCE
11.4 De in deze opgenomen uitsluitingen ivm beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SONGDANCE.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door SONGDANCE niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan SONGDANCE niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor SONGDANCE als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
12.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van SONGDANCE alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door SONGDANCE redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
12.3 SONGDANCE heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. SONGDANCE is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SONGDANCE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. SONGDANCE behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
12.4 Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 13: Ontbinding van de overeenkomst

13.1 Indien de klant zijn verplichtingen jegens SONGDANCE niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij een gerechtelijke reorganisatie (WCO) aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van (een deel van) zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling/voorlopig bewind of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is elke vordering, die SONGDANCE te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
13.2 In gevallen onder 13.1 genoemd, heeft SONGDANCE het recht, mits schriftelijke kennisgeving, doch zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn.
13.3 SONGDANCE is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de klant te vorderen.
13.4 In geval de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst SONGDANCE schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen klant nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
13.5 De klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in gebreke bleef met nakoming van zijn verplichtingen.
13.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de klant geen aanspraak maken op annulatie van reeds door SONGDANCE verrichte prestaties, en heeft SONGDANCE onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 14: Verzakingsrecht

14.1Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. SONGDANCE geeft zijn klanten echter de mogelijkheid om tot 30 dagen na de aankoop de aankoop te herroepen waarbij een volledige terugbetaling zal geschieden.
14.2 Deze bepaling heeft enkel betrekking op verkopen aan klanten via de website van SONGDANCE, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de klant en SONGDANCE terwijl er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI 45 ev. Wetboek Economisch Recht. Is dit niet het geval, dan kan de klant zich niet beroepen op deze bepaling.
Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:
14.2.1 de consument zoals gedefinieerd in het Wetboek Economisch Recht.
14.2.2 het product/de dienst dat/die werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd.

14.3 De klant kan zich enkel op dit verzakingsrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:
14.3.1 Het verzakingsrecht moet binnen de dertig kalenderdagen worden uitgeoefend, de termijn waarbinnen SONGDANCE op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op rekening, op de kaart of op de PayPal account waarmee er betaald werd.
14.3.2 Indien het product reeds in het bezit is van de klant zal de toegang tot product meteen worden ingetrokken. Eventuele bestanden die reeds werden gedownload dienen dan door de klant te worden verwijderd.

14.4 Indien de klant beslist om tijdens een cursus of retreat de cursus of retreat vroegtijdig stop te zetten, zal er geen terugbetaling geschieden voor het niet-gevolgde deel. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid voor gebruik website

15.1 De website van SONGDANCE is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van SONGDANCE. SONGDANCE heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
15.2 SONGDANCE heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. 
15.3 SONGDANCE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 16: Bescherming van de privacy

16.1SONGDANCE behoudt zich het recht om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
16.2De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de SONGDANCE. Hiervoor kan de klant contact opnemen met SONGDANCE.

Voor het meer uitgebreide privacybeleid verwijzen we naar https://www.songdance.be/privacy/

Artikel 17: Intellectuele eigendom

17.1 Alle onderdelen van de site van SONGDANCE, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van SONGDANCE en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de website van SONGDANCE moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan SONGDANCE.
Verder is het ook zo dat SONGDANCE de inhoud van het product steeds kan wijzigen, ook na de aankoop, zo kunnen oude sessies vervangen worden door nieuwe of kunnen er gewoon nieuwe sessies worden toegevoegd. Enkel de audiosessies vormen het hoofdbestanddeel van het online product, de kennisdatabank en andere aanbiedingen (zoals livestreams) zijn optioneel.

17.2 Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Songdance ontwikkelt, blijven diens exclusieve eigendom. 

17.3 Licentie
De klant verkrijgt door het betalen van de factuur een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht om het online materiaal (afbeeldingen, video’s, tutorials, geluidsfragmenten, oefeningen, cursussen, edm) te bekijken, te beluisteren, te bewaren en af te drukken. Dit gebruiksrecht is strikt persoonlijk en geldt enkel voor het uitsluitend doel van het volgen van de sessies of opleidingen. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is inbegrepen in de prijs van het product.

17.4 Pro-licentie
Wanneer de klant een product met pro-licentie heeft gekocht, dan verkrijgt de klant naast het gebruiksrecht omschreven in art. 17.3 bovendien het recht om het product voor professionele doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om het product (de audiosessies) af te spelen tijdens eigen georganiseerde groepssessies zoals yoga- of relaxatiesessies, mantra- of andere zangbijeenkomsten, edm. De pro-licentie omvat uitdrukkelijk niet het recht om sublicenties te geven. Evenmin mogen er (video)opnames worden gemaakt van de sessies, noch mogen de producten online gebruikt worden.
De vergoeding voor de toegekende pro-licentie is inbegrepen in de prijs van het product.

Artikel 18: Goed gedrag participanten

18.1 SONGDANCE of één van haar medewerkers kan te allen tijde participanten toegang of verdere deelname tot een online programma/cursus/workshop/retreat ontzeggen indien het gedrag van deze participanten schadelijk zou kunnen zijn voor de groepsdynamiek of voor zichzelf. 

Artikel 19: Bijzonder voorwaarden voor participanten

Hoewel het inschrijven voor een activiteit steeds op eigen verantwoordelijkheid is, is het in bepaalde omstandigheden verplicht om voorafgaand aan de inschrijving contact op te nemen. Een niet-limitatieve lijst hiervan is:
-mensen die medicatie nemen;
-bij psychische aandoeningen
-zware fysieke klachten

Bepaalde personen dienen uitdrukkelijke en schriftelijke (via email) toestemming te vragen voorafgaand aan de inschrijving om deel te nemen aan een online programma/cursus/workshop/retreat wanneer de persoon in kwestie lijdt aan een mentale conditie (depressie) of fysieke beperking die de deelname kan bemoeilijken of die schade aan de persoon kan toebrengen. Te meer bij gebruik van medicatie dient de arts of therapeut van de persoon in kwestie ingelicht te worden en dient Songdance op de hoogte te worden gesteld hiervan. Songdance zal dan geval per geval oordelen of deelname al dan niet mogelijk is. Mogelijks kan een individueel gesprek hiervoor nodig zijn om tot een goed oordeel te kunnen komen. Hiervoor kan een prijsvoorstel worden meegedeeld. 

Hoewel onze producten en workshops/retreats fysieke, emotionele, mentale en spirituele groei kunnen bewerkstelligen, vormen ze nooit een vervanging voor medische of psychologische behandeling. De getuigenissen op de website zijn van persoonlijke aard en de vermelde effecten zijn louter illustratief en geven nooit garantie op enig welke effect ook. 


Artikel 20 : Betwistingen

20.1 Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van SONGDANCE is gelegen.
Waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder “Algemene voorwaarden”.

Algemene Voorwaarden